Potentiel Energi

$$U = m \cdot g \cdot h$$ $U$ : Den potentielle energi $m$ : Massen. $h$ : Højden over jorden. $g$ : Tyngdeaccelerationen.

Arbejde

$$\Delta U = -W$$ $\Delta U$ : Ændring i potential energi $W$ : Arbejde

Fjeder

$$\Delta E_{pot} = kx^2$$ $\Delta E_{pot}$ : Ændring i den oplagrede energi. $k$ : Fjederkonstanten. $x^2$ : Udstrækning af fjederen.


Landskaber

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}$$ $\frac{dU(x)}{dx}$ : Hældningen af den potentielle energi, som funktion af position. $F(x)$ : Kraften som funktion af position.


Backlinks